HIRDETMÉNY ÉS TÁJÉKOZTATÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRÓL 2017-12-08
A településkép védelmérõl szóló 2016. évi LXXIV. törvény hatályba lépésével valamennyi önkormányzat köteles településképi rendeletet alkotni. A Településképi Rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására, és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb mûszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat. A Rendelet szakmai megalapozása érdekében az Önkormányzatnak Településképi Arculati Kézikönyvet (TAK) kell készíteni, mely a lakosság tájékoztatását szolgálja, egy olyan képes, színes, szemléletformáló kiadvány, amely feltárja és ismerteti az egyes városrészek arculati jellemzõit és értékeit, és ennek figyelembevételével, közérthetõ módon javaslatot tesz a településképhez illeszkedõ építészeti elemek alkalmazására és a jó építészeti értékek megõrzésére. Tájékoztatom, hogy Kisjakabfalva Község Önkormányzata elkészíttette a TAK és településképi rendelet tervezetét, melyet a 2017. december 18. napján 17.00 órakor a Kisjakabfalva Község polgármesteri hivatal (Kisjakabfalva, Fő u. 65.) épületében tartandó lakossági fórumon ismertet. Az elõzetesen megalkotott partnerségi rendeletben meghatározott partnerek és a lakosság a fórumon az elkészített dokumentumokkal kapcsolatosan észrevételeket, javaslatokat tehetnek, de lehetõségük van a lakossági fórumot követõ 8. napig (2017. december 27.) észrevételeiket írásban is megtenni, melyet postai úton Villányi Közös Önkormányzati Hivatalban (7773 Villány, Fõ tér 1.), illetve a varoshaza@villany.hu e-mail címre küldhetnek meg. A lakossági fórumon tárgyalni kívánt dokumentumokat 2017. december 8. napjától a www.kisjakabfalva.hu oldalon, a hirdetõtáblákon, illetve a Villányi Közös Önkormányzati Hivatalban tekinthetik meg. A fórumon a megtisztelõ jelenlétükre, észrevételeikre, véleményeikre, javaslataikra feltétlenül számítunk! Települképi Arculati Kézikönyv:
Kapcsolódó link

Tájékoztó az adórendeletről 2017-11-27
Tisztelt Kisjakabfalvai Polgárok! A Villányi Közös Önkormányzati Hivatal elvégezte Kisjakabfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adókról szóló 15/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önkormányzati rendelet) felülvizsgálatát. A felülvizsgálat eredményeként a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szövegében bekövetkezett változásokon alapuló módosító rendeletet fog a Képviselő-testület napirendjére tűzni 2017. november 29. napján. Az új rendelet várhatóan 2018. január 1. napjával lép hatályba. A tervezet alapján megállapítja az önkormányzat az illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F.§ 4. pontja szerinti reklámhordozóra vonatkozó építményadó mértékét. A tervezet szövege, valamint az előzetes hatásvizsgálat összefoglalója az alábbi linken érhető el: ---- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§-a alapján előzetes hatásvizsgálatot készítettem a szabályozás várható következményeiről. A tervezett rendeletmódosítás megalkotásának társadalmi hatása: tekintettel arra, hogy Kisjakabfalván nem elterjedt a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó, számottevő társadalmi hatás ahhoz nem fűződik. A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-módosításhoz számottevő gazdasági hatás nem fűződik. Környezeti és egészségi következmények: nincs. Adminisztratív következmények: a rendelet megalkotása nem eredményezi az önkormányzati adóhatóság adminisztratív terheinek növekedését. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: amennyiben nem a hatályos jogszabályi előírások szerint kerül megalkotásra a helyi adókra vonatkozó önkormányzati rendelet, a Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: e feltételek rendelkezésre állnak. ---- Amennyiben a tervezettel összefüggésben véleményt kívánnak nyilvánítani, azt nevük megadásával megtehetik a tarsadalmiegyeztetes@villany.hu e-mail címen 2017. november 29. napján 10 óráig. A névtelenül beérkezett vélemények azok figyelembe vétele nélkül törlésre kerülnek. A jegyző a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét legkésőbb a véleményezett jogszabály hatálybalépésétől számított másfél évig kezeli. Amennyiben a véleményezett jogszabály nem lép hatályba, a véleményező neve és elektronikus levélcíme legkésőbb a vélemény beérkezését követő egy éven belül törlésre kerül. Felhívom szíves figyelmüket, hogy amennyiben élnek a vélemény-nyilvánítás lehetőségével, úgy az adataik kezeléséhez szükséges hozzájárulást megadottnak tekintem. Megköszönve együttműködésüket: dr. Pencz-Nikolics Katalin jegyző KISJAKABFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …./2017. (XI. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 15/2015. (XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Kisjakabfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ Kisjakabfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§. A rendelet alkalmazásában adótárgynak minősül, így adófizetési kötelezettség alá esik: a) az ingatlantulajdon, az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog, a reklámhordozó tulajdonjoga,” 2.§ A Rendelet 4.§-a a következő 3. ponttal egészül ki: „4.§ E rendelet alkalmazásában: … .. 3. reklámhordozó a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F.§ 4. pontja szerinti eszköz, berendezés, létesítmény.” 3.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: „5.§ Az építményadó alapja a) a reklámhordozó Htv. 15/A.§-ában meghatározott felülete, b) az a) pont hatálya alá nem tartozó építmény esetében az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.” 4.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: „6.§ Az építményadó évi mértéke: a) reklámhordozó esetében …… Ft/m2, b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben 500 Ft/m2.” 5.§ E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. Villány, 2017. november 29. Biró László dr. Pencz-Nikolics Katalin polgármester jegyző A rendelet kihirdetésre került. Villány, 2017. november 30. dr. Pencz-Nikolics Katalin jegyző

Korábbi hírek:
Év: Hónap:
Honlapunkat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Turisztikai Hivatala támogatásával készítették az alkotók