HIRDETMÉNY ÉS TÁJÉKOZTATÓ 2017.08.07. NAPJÁN 18:00 ÓRÁTÓL TARTANDÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRÓL 2017-07-27
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Településképi törvény) a hazai városok és községek sajátos településképének védelmét és alakítását kívánja biztosítani a társadalom bevonásával, ennek részeként előírja az önkormányzatok számára, hogy rendeletben szabályozzák a településkép védelmének elemeit, egyúttal biztosítsanak széleskörű tájékoztatást a településképi követelményekről annak érdekében, hogy az építmények tervezése és kivitelezése során eredményesen érvényesülhessenek a településképi szempontok. A településkép védelmének törvényi célja az egyes települések, településrészek jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és örökségvédelem figyelembe vételével történő – megőrzése és kialakítása az ehhez szükséges jogi környezet, jogszabályi keretek meghatározásával. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján a településképi rendelet állapítja meg a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét (a továbbiakban: helyi védelem), illetve a védelem megszüntetését, b) a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, c) a településképi követelményeket. A Településképi törvény a településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében előírja továbbá az önkormányzatok számára települési arculati kézikönyv készítését. A települési arculati kézikönyv az egyes, a településen belül jól elkülönülő településrészek arculati jellemzőit és értékeit mutatja be, valamint szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. Mind a településképi rendelet, mind a települési arculati kézikönyv széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával készül. Az önkormányzatnak 2017.10.01. napjáig meg kell alkotnia településképi rendeletét és el kell fogadnia települési arculati kézikönyvét, melynek előkészítése megkezdődött. A Korm. rendelet értelmében a polgármester a települési arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet egyezteti a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel is. A leírt jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, a Korm. rendelet 29/A.§ (1) bekezdése alapján Biró László, Kisjakabfalva község polgármestere lakossági fórum keretében előzetes tájékoztatót tart az önkormányzati partnerek részére a településképi rendelettel és települési arculati kézikönyvvel kapcsolatban, melyre tisztelettel meghívjuk a Kisjakabfalván ingatlannal rendelkezni jogosult lakosokat és szervezetek képviselőit, a Kisjakabfalván székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek és a kisjakabfalvai székhelyű civil szervezetek képviselőit, és minden érdeklődőt. A lakossági fórum időpontja: 2017.08.07. (hétfő) 18:00 óra A lakossági fórum helyszíne: a Községháza nagyterme (Kisjakabfalva, Fő u. 65.) A jelen hirdetményben foglalt, továbbá a lakossági fórumon szóban elhangzó előzetes tájékoztatóval kapcsolatos esetleges észrevételeiket, javaslataikat a tisztelt Partnereink az alábbiak szerint tehetik meg: - a lakossági fórumon szóban vagy - a lakossági fórumot követő 8 napon belül írásban: a) papíralapon a Polgármesternek címezve, a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal címére (7773 Villány, Fő tér 1.) történő megküldéssel vagy b) elektronikus levélben a varoshaza@villany.hu e-mail címre történő megküldéssel.

Tájékoztó az adórendeletről 2016-11-25
Tisztelt Kisjakabfalvai Polgárok! A Villányi Közös Önkormányzati Hivatal elvégezte Kisjakabfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adókról szóló 15/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önkormányzati rendelet) felülvizsgálatát. A felülvizsgálat eredményeként a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szövegében bekövetkezett változásokon alapuló módosító rendeletet fog a Képviselő-testület napirendjére tűzni 2016. november 28. napján. Az új rendelet várhatóan 2017. január 1. napjával lép hatályba. A tervezet alapján az építményadót érintő mentességben várható változás, illetve valamennyi adónemet érintően a mentességet megalapozó körülmények adóhatósághoz történő bejelentésének határidejére vonatkozó szabályok kerülnek harmonizálásra a Htv. rendelkezéseivel. A tervezet szövege, valamint az előzetes hatásvizsgálat összefoglalója az alábbi linken érhető el: Amennyiben a tervezettel összefüggésben véleményt kívánnak nyilvánítani, azt nevük megadásával megtehetik a tarsadalmiegyeztetes@villany.hu e-mail címen 2016. november 27. napján 22 óráig. A névtelenül beérkezett vélemények azok figyelembe vétele nélkül törlésre kerülnek. A jegyző a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét legkésőbb a véleményezett jogszabály hatálybalépésétől számított másfél évig kezeli. Amennyiben a véleményezett jogszabály nem lép hatályba, a véleményező neve és elektronikus levélcíme legkésőbb a vélemény beérkezését követő egy éven belül törlésre kerül. Felhívom szíves figyelmüket, hogy amennyiben élnek a vélemény-nyilvánítás lehetőségével, úgy az adataik kezeléséhez szükséges hozzájárulást megadottnak tekintem. Megköszönve együttműködésüket: dr. Pencz-Nikolics Katalin jegyző
Kapcsolódó link

Korábbi hírek:
Év: Hónap:
Honlapunkat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Turisztikai Hivatala támogatásával készítették az alkotók