Tisztelt Lakosság! 2017-12-29
Kisjakabfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a településkép védeleméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint Kisjakabfalva község teljes közigazgatási területére kiterjedő településképi arculati kézikönyvet a partneri egyeztetést követően, a települési főépítész közreműködésével az A+ ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT. tervezői által elkészített tartalommal, az 52/2017 (XII. 29.) számú határozatával elfogadta. Az elfogadott településképi arculati kézikönyv a Kisjakabfalva TAK linkre kattintva megtekinthető.

HIRDETMÉNY ÉS TÁJÉKOZTATÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRÓL 2017-12-08
A településkép védelmérõl szóló 2016. évi LXXIV. törvény hatályba lépésével valamennyi önkormányzat köteles településképi rendeletet alkotni. A Településképi Rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására, és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb mûszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat. A Rendelet szakmai megalapozása érdekében az Önkormányzatnak Településképi Arculati Kézikönyvet (TAK) kell készíteni, mely a lakosság tájékoztatását szolgálja, egy olyan képes, színes, szemléletformáló kiadvány, amely feltárja és ismerteti az egyes városrészek arculati jellemzõit és értékeit, és ennek figyelembevételével, közérthetõ módon javaslatot tesz a településképhez illeszkedõ építészeti elemek alkalmazására és a jó építészeti értékek megõrzésére. Tájékoztatom, hogy Kisjakabfalva Község Önkormányzata elkészíttette a TAK és településképi rendelet tervezetét, melyet a 2017. december 18. napján 17.00 órakor a Kisjakabfalva Község polgármesteri hivatal (Kisjakabfalva, Fő u. 65.) épületében tartandó lakossági fórumon ismertet. Az elõzetesen megalkotott partnerségi rendeletben meghatározott partnerek és a lakosság a fórumon az elkészített dokumentumokkal kapcsolatosan észrevételeket, javaslatokat tehetnek, de lehetõségük van a lakossági fórumot követõ 8. napig (2017. december 27.) észrevételeiket írásban is megtenni, melyet postai úton Villányi Közös Önkormányzati Hivatalban (7773 Villány, Fõ tér 1.), illetve a varoshaza@villany.hu e-mail címre küldhetnek meg. A lakossági fórumon tárgyalni kívánt dokumentumokat 2017. december 8. napjától a www.kisjakabfalva.hu oldalon, a hirdetõtáblákon, illetve a Villányi Közös Önkormányzati Hivatalban tekinthetik meg. A fórumon a megtisztelõ jelenlétükre, észrevételeikre, véleményeikre, javaslataikra feltétlenül számítunk! Rendelet Települképi Arculati Kézikönyv:
Kapcsolódó link

Korábbi hírek:
Év: Hónap:
Honlapunkat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Turisztikai Hivatala támogatásával készítették az alkotók